Walne SKLW – aktualizacja

Autor Redakcja 0 (komentarze)

W nawiązaniu do komunikatu z 16.06. informujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 30.06.2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej wnoszenia.
12. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w sali Sky Box przy ul. Łazienkowskiej 3,  godz. 18:30. W przypadku braku kworum, statutowy drugi termin to godzina 19:30.

Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»