Statut Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa

Autor Redakcja 0 (komentarze)

Niżej prezentujemy statut SKLW w pełnym brzmieniu:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa  ?Sekcja Sympatyków?, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest obrowolnym,samorządnym,
trwałym zrzeszeniem mającym na celu:

1. Rozwijanie i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw,
postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków sportowego klubu ?Legia Warszawa?;

2. Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do klubu, jego sympatyków oraz upowszechniania jej w Polsce i za granicą;

3. Poprawę bezpieczeństwa na zawodach sportowych i przyczynianie się do poprawy atmosfery na trybunach;

4. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeśli nie zakazuje tego miejscowe

prawo.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7.

Cele Stowarzyszenia to:

1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności sympatyków sportowych;

2. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczna oraz szkolenie dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;

3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;

4. Rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego.

§ 8.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez:

1.   Wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;

2.   Działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym Internetu;

3.   Działalność w zakresie organizacji czasu wolnego, sportu, turystyki i rekreacji;

4.   Organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia;

5.   Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;

6.   Gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia;

7.   Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej;

8.   Prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Stowarzyszenia;

9.   Tworzenie fundacji i funduszy celowych;

10. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;

11. Rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjami zagranicznymi;

12. Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków.

§ 9.

1. Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych

spraw.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a dochód z tej działalności

przeznaczany będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 10.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez
przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 11.

1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

§ 12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obcokrajowiec bez względu na miejsce

jego zamieszkania, który utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia, złożył deklarację członkowską.

2. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2. Udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

3. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

4. Korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

5. Korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które Stowarzyszenie stawia do

dyspozycji swoich członków;

6. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

§ 15.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w
realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych

władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

3. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

4. Wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.

§ 18.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3. Członkostwo honorowe jest dożywotnie i wiąże się ze zwolnieniem członka honorowego ze składek członkowskich.

§ 19.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;

2. Wykluczenia przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b) za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy składkowe;

d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w podpunktach a) i b);

e) z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;

f)  z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;

3. Śmierci członka.

§ 20.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków;

2. Zarząd;

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością

głosów.

2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez trzy kadencje.

§ 23.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 24.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

4. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 25.

Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej, niż jeden raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, a termin i miejsce

jego obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed datą rozpoczęcia obrad.

§ 26.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny uzasadniony wniosek

co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może ono odbyć się w każdym czasie.

§ 27.

W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie,
który może być wyznaczony na godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 28.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają w trakcie jawnego głosowania zwykłą większością głosów, a każdemu członkowi zwyczajnemu
przysługuje jeden głos.

§ 29.

Do wyłącznej właściwości i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.   Uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;

2.   Uchwalanie zmian statutu;

3.   Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

4.   Wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej;

5.   Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego

władze;

6.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;

7.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

8.   Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

9.   Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

10. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

12. Podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady;

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 30.

1. Zarząd liczy od pięciu do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.

§ 31.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;

2. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;

4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał;

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

6. Organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.

2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia,a kontrola ta przeprowadzana jest nie rzadziej,

niż raz w roku.

§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia;

2. Składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;

3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;

4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 34.

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21. punktach 2 i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich

składu może nastąpić w drodze kooptacji.

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

3. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

/Rozdział V/

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 35.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich;

b. z dochodów z własnej działalności statutowej;

c. z darowizn, spadków, zapisów;

d. z dotacji oraz ofiarności publicznej.

§ 36.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 37.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku

Stowarzyszenia.

§ 40.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»