23.06.2016 Walne Zgromadzenie SKLW

Autor Redakcja 0 (komentarze)

nformujemy, że na podstawie § 25 Statutu Stowarzyszenia Kibiców Legii Warszawa Sekcja Sympatyków, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje na dzień 23.06.2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenie prawomocności odbywanego Zgromadzenia.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz terminu jej wnoszenia.
10. Wybór władz Stowarzyszenia – Zarządu i Komisja Rewizyjnej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Zgromadzenie odbędzie się w sali Sky Box przy ul. Łazienkowskiej 3, godz. 17:00. W przypadku braku kworum, statutowy drugi termin to godzina 18:00.

Brak komentarzy.!
Zostaw komentarz

Nazwa

E-mail

www

Poprzedni wpis
«
Nastepny wpis
»